Posláno autorem: zaholesovsko | 05/05/2017

SARKANDROVSKÁ POUŤ Z HOLEŠOVA NA SVATÝ HOSTÝN

Reklamy
Posláno autorem: zaholesovsko | 07/10/2016

VYJÁDŘENÍ LÍDRŮ K „PŘEDVOLEBNÍM“ DOTAZŮM

Minulý týden jsme zaslali lídrům stran kandidujících do Zastupitelstva Zlínského kraje predvolebni-dotazy s prosbou o vyjádření.

Obdrželi jsme vyjádření od následujících uskupení – Starostové a nezávislí, Otevřený kraj, Nezávislí, KDU – ČSL a Svobodní a Soukromníci. Děkujeme představitelům těchto stran, uskupení a uvádíme jejich vyjádření níže, tak jak jsme je chronologicky obdrželi.

Žádnou zpětnou vazbu jsme nezískali od lídrů ODS, ANO 2011, TOP o9, ČSSD a KSČM a Strany práv občanů.

Máme však naději, že absence jejich vyjádření není způsobena neochotou komunikovat, ale jinými faktory, např. předvolebním shonem. Uvedená problematika jistě není jen jedním z předvolebních témat.

Požádáme tedy představitele těchto stran opětně o vyjádření a v případě jeho obdržení jej rádi poskytneme rovněž veřejnosti.

water-90781_1280

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína

„Vážený pane Krajcare,

děkuji za Vaše dotazy. Dovolím si na ně odpovědět souhrnně s tím, že se Vámi rád osobně potkám a vše můžeme podrobněji prodiskutovat.

Opakovaně prohlašuji, že ve věci SPZ Holešov je nutné jednat. S Vámi a případnými dalšími aktivisty, s investory, politiky, samosprávou i státní správou. Je nutné si vyjasnit, co vlastně může za dané situace – a mám tím na mysli zejména cenné zásoby vody – v zóně vzniknout. Voda je životně důležitá a je nesmysl ji znehodnocovat, i když už zóna vybudovaná je.

S Vámi bych se chtěl sejít také proto, abych se Vás zeptal, zda jste Vy a Vaše uskupení proti zóně jako projektu, nebo zda jen proti výrobě zatěžující životní prostředí. V tom druhém jsme totiž zajedno.

Ano, větší transparentnost kraje včetně rozklikávacího rozpočtu je jednou z našich priorit. V našem volebním Desateru je to dokonce bod č. 1 a já jsem jeho garantem. Na zlínské radnici se chováme transparentně, viz www.zlin.eu, Otevřená radnice, a tuto praxi chceme přenést na Zlínský kraj.

Přeji Vám hezký den a těším se na případnou spolupráci.

MUDr. Miroslav Adámek, Starostové a nezávislí“

 

OTEVŘENÝ KRAJ

Bc. A. Michal Berg, místopředseda SZ

Otázka první – sucho

Jako jediná kandidující strana považujeme problém sucha za největší nebezpečí, které Zlínskému kraji hrozí. Proto je pro nás ochrana stávajících zdrojů pitné vody, vedle dalších opatření pro zachování vody v krajině, prioritou.

Otázka druhá – regulativy

Zavedení regulativů do ZÚR je jedinou cestou, jak vodu ochránit a zároveň umožnit alespoň nějaké využití průmyslové zóny. Byť se domníváme, že využití zóny je v tomto případě až sekundární a většina z téměř dvoumiliardové investice půjde na odpis.

Otázka třetí – správní řízení

Cílem je co nejméně využívat zdlouhavá řízení a následně soudy. To změna podmínek v ZÚR může zajistit.

otázka čtvrtá – Informovanost

Informovanost a transparentnost je základem všude, kde se nakládá s veřejnými penězi. Zároveň se ale zasadíme o omezení aktivit směrem k průmyslové zóně, dokud nebudou vyřešeny závazné regulativy. Bez nich je totiž lákání investorů vyhazováním peněz.

otázka pátá – spolek

Činnost spolku sledujeme dlouhodobě a považujeme jej za odpovědného partnera a zástupce občanů Holešovska. Návrh na zřízení komise podpoříme.“

 

NEZÁVISLÍ

Stanovisko hnutí k problematice vodních zdrojů a SPZ Holešov /zaslala Mgr. Svatava Ságnerová/

„Otázka č.:

1.)    Problém sucha

Snižující se zásoby vody v krajině, a to nejen pitné, jsou dlouhodobým problémem celé ČR, tzn. i Zlínského kraje. Ochrana stávajících zdrojů pitné vody, a řádné hospodaření s vodou v krajině obecně, musí být prioritou vedení kraje.

2.)    Implementace ZÚR ZK

ANO. Zastáváme stejný názor.

3.)    Urychlení posuzovacích procesů

Chceme-li, aby do SPZ Holešov skutečně a konečně přišli noví investoři, kteří jsou pro nás ve všech ohledech vhodní, musíme jim nastavit předem jednoznačné podmínky přípustnosti podnikatelských aktivit v tomto území. To znamená i časovou náročnost přípravy investice, která musí být co možná nejkratší. Neustálé průtahy správních řízení zpravidla odradí i vážné zájemce.

4.)    Informování občanů kraje

ANO. Občané mají právo být objektivně informováni o hospodaření s veřejnými finančními prostředky, tedy i prostředky kraje, které jsou investovány do SPZ Holešov.

5.)    Zájem o komunikaci

Pouze vzájemná dohoda všech zainteresovaných stran a stanovení jasných pravidel pro realizaci investičních aktivit v SPZ Holešov může odblokovat dosavadní patovou situaci, tj. probudit k životu doposud spící zónu. Prioritou našeho případného rozhodování  vždy bude zachování čisté  a nezávadné vody pro obyvatelstvo. Podpoříme rovněž založení odborné komise k této problematice.

Je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou, která však způsobuje současnou patovou situaci, a proto je třeba  vyvolat novou zákonodárnou iniciativu prostřednictvím regionálních zástupců v Parlamentu ČR; pouze tato iniciativa povede ke změně současného neměnného stavu.“

 

KDU – ČSL

Jiří Čunek, senátor a starosta města Vsetín

„Milý Zdenku,
jsem jednoznačně pro ochranu vodních zdrojů, pochopitelně i toho v průmyslové zóně.

Ačkoliv jsem obeznámen s problematikou více než poučený laik, přesto si nedovolím s ohledem na závazky, které má kraj vůči různým subjektům  ve stamilionech korun a jejichž detaily neznám, jasně deklarovat, co přesně udělám, pokud budu mít za řešení odpovědnost. Bylo by to jistě nezodpovědné. Všechna doporučení, která jsem četl, vychází od jistě zajímavých lidí, nicméně nemajících odpovědnost za důsledky navrhovaných  řešení.
Mohu však slíbit, že všechna řešení v průmyslové zóně musí nejen respektovat, ale i chránit vodní zdroj.

Hezký večer přeje Jiří Čunek“

 

SVOBODNÍ A SOUKROMNÍCI

Takřka obratem nás kontaktoval expert Svobodných a Soukromníků na oblast krajiny a životního prostředí Ing. Marek Štěpán. Problematiku jsme probrali osobně. Expert koalice, následně také emailem Ing. Tomáš Pajonk (lídr strany Svobodní) vyjádřili podporu námi navrhovaných řešení – tedy potřebu regulativů, zájem o dohodu s naším spolkem a vhodnost zřízení odborné komise k problematice. Za koalici Svobodní a Soukromníci nám zaslali toto vyjádření:

„Zasadíme se o to, aby Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále ZÚR) a územní plány Holešova a Zahnašovic byly skutečně v souladu, a aby tento soulad nebyl žádným způsobem napadnutelný. Budeme se podílet na tom, aby tyto územně-plánovací dokumenty skutečně zajišťovaly eliminaci nebezpečí ohrožení zásob pitné vody.“

Posláno autorem: zaholesovsko | 04/10/2016

DOTAZY LÍDRŮM – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Vážený pane/vážená paní,

dovolujeme si Vám zaslat několik předvolebních dotazů, které souvisí s tématem ochrany unikátního zdroje pitné vody pro 28 000 obyvatel a rozvoje průmyslové zóny v Holešově (SPZ). Dovolte, abychom nejprve přiblížili problematiku, které se otázky týkají.

Náš spolek se dlouhodoběji snaží přispět k prosazení zákonnosti posuzovacích procesů a především pak ke stanovení jasných pravidel, která by po osmi letech čekání konečně implementovala pasáž z Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území – textová část /6.10.5. Vlivy z hlediska ochrany vod/: „Plocha záměru (výrobní zóna letiště Holešov) leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně a hrozí zde proto možné riziko negativního ovlivnění tohoto zdroje. Je tedy nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje…  Tato problematika by měla být řešena komplexně na úrovni celé plochy, nejen na úrovni jednotlivých záměrů. Je proto vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, které zajistí ochranu tohoto vodního zdroje.“

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále ZÚR) však vymezují uvedenou plochu takto: „Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení“! Právní analýza, kterou vypracovala renomovaná společnost Frank Bold dne 17. června 2016, v této věci v rámci ZÚR, konstatuje: „Neobsahují žádné regulativy, které by reagovaly na existenci důležitého vodního zdroje v blízkosti průmyslové zóny. Ochranu vodního zdroje tento významný územně plánovací dokument tedy nijak nezajišťuje. Nijak také nezohledňuje požadavek na ochranu vodního zdroje na úrovni celé plochy obsažený ve Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ /Příloha č.1/.

V důsledku tohoto stavu dokument Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského Kraje ze 14. června 2011 uvádí: Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH…“.

Náš spolek se dlouhodobě snaží přispět k implementaci výše uvedené pasáže z Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR. Poukazuje také na okolnost, že by tak existovala i nesrovnatelně rychlejší a  jednodušší možnost posouzení záměrů ve SPZ, než prostřednictvím dlouhodobých správních řízení /viz. výše i Přílohu č. 1/. Jednoznačná pravidla by měla být rovněž jasnou informací pro zájemce  ze strany firem. Brzy by tak mohly být informovány, zda jejich druh výroby je slučitelný s pravidly, která by chránila zdroj pitné vody, či nikoliv.

Nerozumíme, proč je náš spolek za toto úsilí veřejně haněn a některými politiky dokonce paušálně označován za „ekoteroristy“. Pitnou vodu pro desetitisíce občanů teroristé povětšinou nechrání, naopak. Již také v Evropě ji přeci musí chránit policie či armáda, jak dokládá situace ve Francii.  Vysvětlujeme si toto pomatení tím, že jen málo politiků je ochotno se fundovaně seznámit se složitou problematikou, že si vystačí s lacinými, nekonstruktivními prohlášeními. Ta však řešení nepřinesou.

Máme naději, že se nejedná o váš politický styl, případ. Také proto se Vám snažíme situaci, alespoň takto, v nutném omezujícím zjednodušení popsat a požádat Vás o zodpovězení dotazů,  o nápravu v případě Vašeho zvolení do Zastupitelstva kraje. Nečiníme tak poprvé, naposledy jsme se obrátili na zastupitele kraje v březnu tohoto roku, formou otevřeného dopisu. K tomu více na https://zaholesovsko.wordpress.com/2016/03/19/stanoveni-pravidel-ve-strategicke-prumyslove-zone-holesov/

Dlouhodobě trvající neblahý stav, i po přijetí nového Územního plánu města Holešova z dubna tohoto roku, popisuje již zmíněná právní analýza, její závěr shrnuje: „V územně plánovací dokumentaci nalezneme pouze dva obecné zákazy z větší části odpovídající zákonným omezením. Nadále tedy trvá situace, kdy musí být v každém jednotlivém případě ve správním řízení zvažováno, zda bude konkrétní provoz v území povolen, a to bez vazby na konkrétní regulativy v územně plánovací dokumentaci. Lze tedy uzavřít, že skutečná ochrana vodního zdroje na úrovni územně plánovací dokumentace v podstatě neexistuje a že dosud nebyly vytvořeny podmínky pro urychlení procesu posouzení vhodnosti umístění konkrétních záměrů průmyslových provozů na území SPZ Holešov.“ Co brání zodpovědným politikům, aby tento proces urychlili, zjednodušili?

Od listopadu roku 2014 jednáme prostřednictvím náměstka ministra průmyslu, pana Tomáše Novotného, o Memorandu o porozumění mezi naším spolkem a Zlínským krajem. Skoro rok  a čtvrt, od ledna 2015, jsme marně čekali na přislíbený návrh memoranda. Na ten jsme následně cca během měsíce reagovali návrhem, který se snažil v maximální míře vyjít kraji vstříc. V dubnu tohoto roku jsme jej předali, z naší strany dokonce již podepsaný, abychom tak urychlili případnou domluvu. Usilovali jsme o opětné posouzení regulativů, které byly před přibližně třemi lety navrženy v Konceptu Územního plánu města Holešova /příloha č. 2/. Tyto však byly, z důvodu výše uvedeného stavu ZÚR, na žádost Zlínského kraje, z konečného znění Územního plánu Holešova vyjmuty!

Od srpna 2015 opakovaně navrhujeme posouzení této věci v rámci odborné komise. Tento návrh, který by situaci pomohl vyjasnit, ani náš vstřícný návrh Memoranda o porozumění (s možností dalších upřesnění), tedy návrh dohody s naším spolkem, vedení kraje dosud neakceptovalo.

Doufáme, že s nadcházejícími volbami do Zastupitelstva ZK kraje může dojít k nápravě. Máme naději, že nové krajské vedení bude mít vůli přispět k vyjasnění problematiky, že po letech umožní možnost zrychlení posuzovacích procesů, nabídne jasnou informaci potencionálním investorům implementací jednoznačných pravidel, tak jak uvádí Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR. Tato jsou, dle našeho názoru, klíčem k řešení patové situace kolem SPZ.

Vláda ČR schválila materiál Ministerstva zemědělství o zmírnění následků sucha a nedostatku vody v příštích desetiletích. Předpokládá ztenčení zásob povrchové i podzemní vody o čtvrtinu (TZ Ministerstva zemědělství z 29. 2. 2016). Je jistě potřebné změnit vztah ke krajině, začít realizovat opatření, která přispějí k zadržení vody v ní. Vážně se v našem kraji proto hovoří např. o stavbě obří vodní nádrže u Vlachovic, za miliardy korun.

V Holešově již od pliocenu, tedy více jak před milionem let, vzniká geologická struktura, ve které se akumuluje nyní využívaná voda. Tento unikátní zdroj pitné vody je přirozeně chráněn nejen proti častým povodním, ale také proti radioaktivnímu spadu v případě jaderného ohrožení, havárie. Tento vodní zdroj má navíc potenciál, v nadcházejících dobách sucha, zásobovat pitnou vodou přibližně třetinu obyvatel Zlínského kraje! Není nutné jej uměle vytvářet za miliardy korun, existuje a je k dispozici, stačí jej pouze dostatečně chránit, nedopustit jeho znehodnocení. Alespoň tak, že v územně plánovací dokumentaci budou stanoveny „přípustné druhy průmyslové výroby a limity“, jak uvádí výše uvedené Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR ZK. Toto však, ani  osm let od vzniku tohoto dokumentu, neplatí!

Dobrý hospodář možným problémům předchází, stanoví jednoznačná pravidla a šetří finanční prostředky, dbá na prevenci, ochranu strategických zdrojů nezbytných pro život. To přeci není projev terorismu, ale naopak projev zdravého rozumu, projev principu předběžné opatrnosti. Nejedná se, v tomto případě, ani o nákladné opatření za miliardy. Jediným významnějším vkladem je ochota, politická vůle zvolených zástupců občanů. Tedy i vůle Vaše, v případě úspěchu v nadcházejících krajských volbách.

S nadějí, že jako lídři politických stran máte zájem o komunikaci s občany, potencionálními voliči, prosíme o Vaše vyjádření k následujícím souvisejícím dotazům, do úterý 5. října. Rádi bychom pak Vaše vyjádření zprostředkovali veřejnosti. Děkujeme Vám.  

V úctě

Mgr. et Mgr. et Bc. Zdeněk Krajcar, občan Holešova

Za zdravé a krásné Holešovsko, z.s., předseda

water-90781_1280

OTÁZKA PRVNÍ

Pokládáte problém sucha za závažný problém, který se týká, bude týkat rovněž Zlínského kraje? Pokládáte za rozumné dostatečně (v případě potřeby také „nadstandardně“) preventivně chránit stávající zdroje pitné vody, tak jak velí princip předběžné opatrnosti?

OTÁZKA DRUHÁ

Zasadíte se o implementaci pasáže z Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje z roku 2008, která uvádí, že je ve SPZ Holešov nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje tak, že je vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, jenž zajistí ochranu tohoto zdroje? Stanovíte tedy v rámci ZÚR ZK jednoznačné regulativy, tak jak popisuje zmíněný dokument či umožníte jejich stanovení alespoň v Územním plánu Holešova, Zahnašovic?

OTÁZKA TŘETÍ

Zasadíte se o možnost urychlení posuzovacích procesů v rámci SPZ Holešov tím, že v rámci ZÚR Zlínského kraje umožníte i jinou variantu posouzení záměrů, než jakou uvádí dokument Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ZK ze 14. června 2011: „Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících správních řízeních…“ ?

OTÁZKA ČTVRTÁ

Budete srozumitelně informovat občany kraje, prostřednictvím přehledného rozklikávacího rozpočtu na internetových stránkách kraje a také v periodiku Okno do kraje, o veškerých nákladech, jenž dosud Zlínský kraj vynaložil na SPZ Holešov, včetně každoročních příspěvků na provoz správce SPZ Holešov?

OTÁZKA PÁTÁ

Máte zájem o komunikaci, dohodu se spolkem Za zdravé a krásné Holešovsko, např. v rámci Memoranda o porozumění, a zasadíte se o vznik odborné komise, kterou tento spolek navrhuje zřídit k problematice pravidel v územně plánovací dokumentaci, týkající se SPZ Holešov?

PŘÍLOHY:

p-1-analyza-fb

p-2-up-holesov-koncept-a-1-textova-cast

Posláno autorem: zaholesovsko | 30/09/2016

NOVÁ ŠANCE PRO HOLEŠOVSKOU PRŮMYSLOVOU ZÓNU

zaholesovsko.jpg

Zástupci občanských spolků „Za zdravé a krásné Holešovsko“ a „Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny“, jenž se intenzivně věnují dění kolem průmyslové zóny v Holešově, vyjadřují společný apel směřovaný k politickým stranám a hnutím, které usilují v letošních krajských volbách o získání mandátů v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Touto cestou chceme veřejně vyzvat nově zvolené zastupitele ke konstruktivnímu přístupu. K tomu, aby byli připraveni odložit vzájemné stranické spory a animozity, aby se pokusili cestou odborné komunikace a racionální dohody se všemi dotčenými aktéry nalézt vyvážené řešení mezi environmentálními i socioekonomickými hledisky, které souvisejí s realizací průmyslové zóny v Holešově (SPZ Holešov), včetně nezbytné ochrany tamního zdroje pitné vody.

Předseda spolku Za zdravé a krásné Holešovsko Mgr. et Mgr. et Bc. Zdeněk Krajcar uvádí: „Náš spolek se několik let snaží přispět k tomu, aby v územně plánovací dokumentaci kraje, týkající se průmyslové zóny v Holešově, platila jasná pravidla. V této dokumentaci je např. uvedeno: „*Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení*. Jsme přesvědčeni o tom, že stanovením jasných limitů by vznikla i jiná možnost posouzení záměrů, než prostřednictvím dlouhodobě trvajících správních řízení. Voláme tak zároveň po možnostech, které by umožnily výrazněji urychlit posuzovací a povolovací správní procesy“.

Předseda Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny doc. ing. arch. Jiří Kotásek CSc. poznamenává: „V nedávné době byly zveřejněny výsledky celostátní statistiky, kde se bohužel konstatuje, že průměrná mzda ve Zlínském kraji je předposlední v ČR  a počet obyvatel se nám průběžně snižuje. Je tedy jasné, že bez aktivního přístupu krajské samosprávy se v budoucnosti neobejdeme a současnému trendu našeho zaostávání, můžeme čelit pouze naší aktivní hospodářskou politikou, do které patří i realizace projektu SPZ Holešov“.

Oba spolky se budou snažit o vzájemně koordinovaný přístup k dané problematice. Přejí si, aby toto téma již nadále nerozdělovalo, chtějí být nápomocni politickým představitelům ve  snaze odblokovat patovou situaci kolem projektu SPZ Holešov. V sázce je totiž hodně – jednak tolik potřebný socioekonomický, potažmo i dopravní (D49), rozvoj Zlínského kraje a současně také ochrana životního prostředí. V tomto případě vodního zdroje, který má potenciál zásobovat pitnou vodou velké množství obyvatel Zlínského kraje.

Jiří Kotásek prohlašuje: „Jedna z nejvýznamnějších možností jak zajistit hospodářský růst ve Zlínském kraji, je vytvořit příznivé podmínky pro příchod nových investorů a odtraumatizovat situaci kolem Holešovské průmyslové zóny. Pokud se nám to podaří, tak dojde k udržení a vzniku nových pracovních míst a zlepší se perspektiva zajímavého zaměstnání pro absolventy všech typů škol. Rozvoj průmyslu je hlavním městotvorným činitelem. Holešovská zóna je podle mých dlouholetých zkušeností velkou příležitostí pro příliv domácího a zahraničního kapitálu a jsem přesvědčen, že se jedná o rozvojový projekt mající přímý vliv na budoucí pozitivní vývoj v našem kraji.“

Předsedové obou spolků doporučují, aby záhy po krajských volbách vznikla odborná pracovní komise, která by se zabývala problematikou SPZ Holešov. Krajcar k tomu podotýká: „Náš spolek vychází z doporučení tzv. Vyhodnocení vlivu návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje…, kde se uvádí: *Je tedy nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje… tato problematika by měla být řešena komplexně na úrovni celé plochy, nejen na úrovni jednotlivých záměrů. Je proto vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, které zajistí ochranu tohoto vodního zdroje*. Zde vidíme cestu k odblokování patové situace v průmyslové zóně, v implementaci tohoto několik let starého doporučení.“

Představitelé obou občanských spolků se shodli na tom, že se aktivně pokusí přispět k dosažení cíle tohoto apelu. Nechtějí spolupracovat se subjekty, které jdou proti jeho duchu, současně jsou však připraveni přispět ke zprostředkování efektivní komunikace mezi MPO ČR, Zlínským krajem a dalšími institucemi, spolky, které se věnují tématu ochrany životního prostředí v souvislosti se SPZ Holešov.

Spolky reprezentované shora uvedenými předsedy se snaží hledat průsečíky, na kterých je možné se v zájmu rozvoje kraje a ochrany životního prostředí shodnout. Dospěli k tomuto stanovisku po mnoha letech neuspokojivého stavu projektu, který prozatím nepřinesl očekávané pozitivní výsledky.

Byli bychom rádi, kdyby se také politici inspirovali naší snahou věcně komunikovat a hledat racionální řešení, občané Zlínského kraje si to zaslouží. Jsme přesvědčeni, že průmyslová zóna v Holešově má stále šanci.

 

Zdeněk Krajcar, Za zdravé a krásné Holešovsko, z.s.

V Holešově 9.9.2016

Jiří Kotásek, Sdružení pro rozvoj Holešovské zóny, z.s.

Ve Zlíně 9.9.2016

 

Posláno autorem: zaholesovsko | 04/07/2016

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2016

P1090973

Účast na společném malování na Svatém Hostýně je možná dvěma způsoby:

1, Takříkajíc na vlastní pěst (mimo vlastní malířský kurz pod vedením Doris Windlin a Kateřiny Rutherford). Doporučeno zvl. zkušenějším malířům a malířkám, v rámci této varianty není nutno se přihlašovat dopředu, kdokoliv může přijet a malovat spolu s námi.

Po domluvě také tito účastníci budou moci využít k odpočinku či k uskladnění svých malířských potřeb místnost na Svatém Hostýně či vystavit vytvořená díla na závěrečné výstavě, na salaši v Držkové (viz. dále).

P1090966

2, Jako účastník malířského kurzu – zde je nutno se přihlásit, kvůli omezené kapacitě, prostřednictvím emailové adresy zaholesovsko@centrum.cz, kde Vám sdělíme další podrobnosti. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Po naplnění volných míst a pro nepřihlášené platí výše uvedená možnost zapojení.

DSC07087

Ubytování si zajistí každý účastník individuálně dle svých potřeb – doporučujeme s předstihem rezervaci přímo na Svatém Hostýně v poutních domech, více na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm

PROGRAM

SVATÝ HOSTÝN 31. 7. – 5. 8.

NEDĚLE 31. 7.

15. 00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ŠKOLE VIDĚNÍ, Jurkovičův sál

PONDĚLÍ – PÁTEK (1. – 5. 8.) – MALOVÁNÍ

Podrobný program celého týdne malování zašleme vážným zájemcům o účast v kurzu, přihlášeným prostřednictvím emailu.

 P1100027

SOBOTA 6. 8. – VERNISÁŽ NA SALAŠI V DRŽKOVÉ

(http://www.salasnictvi.cz)

20130505_154359

17.30 hod. – praktická ukázka přípravy pravého valašského sýra v kolibě.

Průběžně bude probíhat vyprávění portáše Martina Ryšici o historii Valašského sboru portášského i jeho současnosti.

 

20130505_153351

18.00 hod. –zahájení vernisáže obrazů, které byly vytvořeny během malířského kurzu. Následuju zapálení vatry a volná zábava za účasti muzigy Hudecká partyja.

10325260_703348439736599_7650500127308810278_n

 

 

 

 

 

 

Případné další informace o malířském kurzu sdělíme vážným zájemcům prostřednictvím emailu zaholesovsko@centrum.cz  

Na stejnou emailovou adresu zasílejte přihlášky (ad2/ – přihlášení předem podmínkou) do malířského kurzu.

Pořádá o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou (http://www.hostyn.cz/_matice.htm) a Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách ( http://www.salasnictvi.cz).

Pod záštitou senátora Jiřího Čunka a předsedy místní organizace KDU – ČSL v Holešově Pavla Karhana.

Posláno autorem: zaholesovsko | 04/07/2016

SVATÝ HOSTÝN V OBRAZECH

SVATÝ HOSTÝN V OBRAZECH

Posláno autorem: zaholesovsko | 19/03/2016

STANOVENÍ PRAVIDEL VE STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ HOLEŠOV

Otevřený dopis zastupitelům, Zastupitelstvu Zlínského kraje

water-90781_1280

Vážený pane zastupiteli/paní zastupitelko,

před pěti lety, v květnu roku 2011, předal spolek Za zdravé a krásné Holešovsko (ZZKH) Zastupitelstvu Zlínského kraje petici s podpisy 2177 občanů. Petice obsahovala požadavek, aby vedení Zlínského kraje: „dodrželo své původní garance, že do SPZ budou umístěny pouze tzv. ´lehké výroby´, aby v tomto ohledu stanovila závazné regulativy, které omezí charakter výroby ve 2. pásmu hygienické ochrany, tak aby nebyla žádným způsobem ohrožena kvalita pitné vody a bylo jasně vyloučeno umístění gumárenské výroby“ (Příloha č. 1). Do dnešního dne nebyl tento požadavek občanů vzat Zastupitelstvem ZK v potaz.

Neblahý stav z toho plynoucí dokládá mj. dokument Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ZK ze 14. června 2011: „Nadřazená územně plánovací dokumentace /Zásady územního rozvoje ZK, ZÚR – pozn. ZK, PK/ vymezila na území kraje strategickou plochu pro výrobu Letiště – Holešov… Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení“ (Příloha č. 2). V souvislosti s tímto dokumentem uvádí Odbor územního plánování a stavebního řádu v Holešově v listopadu 2014: „Územní plán města Holešov (ve znění změn) je v části týkající se Strategické průmyslové plochy pro výrobu Letiště – Holešov v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a… nelze podle těchto částí Územního plánu města Holešov rozhodovat. Z tohoto důvodu nelze tedy pro uvedený záměr vydat soulad s Územním plánem města Holešov.“ (Příloha č. 3).

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve Strategické průmyslové zóně Holešov (SPZ), která byla postavena v ochranném pásmu vodního zdroje, na kterém existenčně závisí 28 000 obyvatel regionu, neplatí v rámci územně plánovací dokumentace kraje regulující pravidla„Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení“ a údajně „nelze podle těchto částí Územního plánu města Holešov rozhodovat“.

Tento neblahý stav trvá mnoho let, a to navzdory níže uvedené pasáži, kterou obsahuje „Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území – textová část“ (6.10.5. Vlivy z hlediska ochrany vod): „Plocha záměru (výrobní zóna letiště Holešov) leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně a hrozí zde proto možné riziko negativního ovlivnění tohoto zdroje. Je tedy nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje… Tato problematika by měla být řešena komplexně na úrovni celé plochy, nejen na úrovni jednotlivých záměrů. Je proto vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, které zajistí ochranu tohoto vodního zdroje.“

Spolek ZZKH pět let usiluje o to, aby tyto pasáže z „Vyhodnocení vlivu…“ byly implementovány do závazných a účinných regulujících pravidel v rámci územně plánovací dokumentace, aby byl vzat vážně také požadavek tisíců občanů, kteří v petici požadují stanovení závazných regulativů, jenž omezí charakter výroby ve 2. pásmu hygienické ochrany, tak „aby nebyla žádným způsobem ohrožena kvalita pitné vody a bylo jasně vyloučeno umístění gumárenské výroby“. Místní organizace KDU – ČSL ve svém programu navrhuje redukci předimenzované, z převládající míry prázdné, průmyslové zóny a vyžaduje striktní záruky, že zde umístěné výroby neznečistí vodní zdroj. Na její návrh přijalo rovněž Zastupitelstvo města Holešova dne 22. února 2016 usnesení, které vyzývá Zastupitelstvo Zlínského kraje k zapracování regulativů ÚP Holešova do Zásad územního rozvoje ZK.

Kvalitní pitná voda je nezbytná k životu, ke zdraví každého z nás. V době, kdy opakovaně zakoušíme období sucha a nedostatku vody, by mělo být zodpovědným politikům zřejmé, že pitná voda není samozřejmostí. Je požadavkem zdravého rozumu ji účinně chránit, nikoliv jen prázdnými slovy. Dne 29. 2. 2016 schválila vláda ČR materiál Ministerstva zemědělství o zmírnění následků sucha a nedostatku vody v příštích desetiletích. V následujících desetiletích se předpokládá ztenčení zásob povrchové i podzemní vody o čtvrtinu (TZ Ministerstva zemědělství z 29. 2. 2016). Nedostatek vody je jednou z příčin konfliktů na Blízkém východě i v Africe. Novodobé stěhování národů souvisí rovněž s nedostatkem tohoto strategického životního zdroje. V oblastech konfliktů chrání pitnou vodu často vojáci se zbraněmi, nezřídka proti teroristům. Podobný přístup bylo možno zaznamenat také v Evropě, v Paříži po teroristických útocích.

V Holešově chrání unikátní vodní zdroj sami občané, bez toho, aby zodpovědní politici stanovili jasná pravidla, která by ochraně vodního zdroje, jenž může zásobovat až třetinu Zlínského kraje, napomohla. Pitnou vodu není možné chránit nečinností, bezobsažnými přísliby tzv. ´lehkých výrob´, ale pouze skutky, závaznými pravidly, po kterých dosud marně volají tisíce občanů, jež podepsali petici. Totéž požaduje rovněž materiál „Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území“. Vaši předchůdci, ani Vy jste pro ochranu unikátního vodního zdroje v Holešově, ve výše uvedeném smyslu, neučinili dosud bohužel nic. A to navzdory tomu, že jste to právě Vy, kdo je v této oblasti kompetentní, nesete za tuto oblast, jako zvolení zástupci občanů, zodpovědnost.

V důsledku absence jasných pravidel v územně plánovací dokumentaci, není prozatím možné přispět k ochraně vodního zdroje jiným způsobem, než prostřednictvím dlouhodobě trvajících správních řízení. Nás tato okolnost netěší. Tento stav dokládá např. již zmíněný dokument krajského úřadu: Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH…“ (Příloha č. 2). To je také důvod účasti spolku ZZKH v dlouho trvajících správních řízeních, chce-li přispět k minimalizaci rizik ohrožení vodního zdroje. Je paradoxní, že je za tuto legitimní činnost, v kontrastu s Vaší mnohaletou nečinností ve stanovení pravidel v této oblasti, kritizován. Spolek ZZKH dlouhodobě veřejně deklaruje, že v případě stanovení rozumných pravidel ve SPZ se těchto správních řízení nebude „muset“ nadále účastnit. Tuto okolnost je spolek ochoten stvrdit i písemně v rámci projednávané Deklarace o porozumění mezi ZK a ZZKH, z dílny Ministerstva práce a obchodu, v případě zapracování jeho připomínek.

Pravidla můžete stanovit Vy, zastupitelé Zlínského kraje. Rádi bychom Vás k této činnosti povzbudili, dříve než skončí Váš mandát. Pro lepší zorientování v problematice, kromě výše citovaných podkladů, Vám zasíláme rovněž stručný informační materiál organizace Frank Bold, ze kterého by měl být daný stav rovněž patrný. Máme naději, že budete věnovat pozornost hlasu občanů, že stanovíte pravidla, která přispějí k ochraně nenahraditelného vodního zdroje v Holešově.

Děkujeme Vám.

V úctě

Mgr. Zdeněk Krajcar, Za zdravé a krásné Holešovsko, z.s., předseda

Ing. Pavel Karhan, KDU – ČSL v Holešově, předseda, zastupitel města Holešova

PŘÍLOHY:

01 – Petice proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého životního prostředí na Holešovsku

02 – Krajský úřad ZK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Postoupení podání, 14. 6. 2011

03 – Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Sdělení – Panattoni Holešov, 25. 11. 2014

04 – Stanovisko FB k regulativům územně plánovací dokumentace pro záměry umísťované ve SPZ Holešov

Potěšila nás reakce občana města Holešova na článek –

http://zlin.idnes.cz/zlinsky-kraj-planuje-zalobu-na-ekologicke-aktivisty-kvuli-zone-u-holesova-1uj-/zlin-zpravy.aspx?c=A150619_023725_zlin-zpravy_ras

– v němž zástupce hejtmana Zlínského kraje vyzývá k „ofenzívě“ proti občanům, kterým se dlouhodobě daří prosazovat zákonnost a chránit tak vodní zdroj pitné vody pro 28 000 obyvatel.

water-90781_1280

„Vážený pane inženýre, velmi jsem se pozastavil nad pátečním článkem na idnes, zejména nad Vaším výrokem, že “ je čas přejít do protiútoku „.

Pokud citace nebyla novinářem zkreslena, jak někdy bývá zvykem, je Vaše vyjádření překvapující. Nicméně pohnat k trestní odpovědnosti by zasloužili ti  krajští radní, kteří tehdy rozhodli o  záměru stavby průmyslové zóny nad rezervoárem kvalitní podzemní vody pro téměř 30 000 obyvatel. Není polehčující okolností, že někteří o vodě snad nevěděli.

Vás se tento kostlivec ve skříni pane radní Mařáku netýká, tehdy jste členem zastupitelstva kraje nebyl. Problém jste ale bohužel zdědil. Něco o problematice vím, ač nejsem členem žádného sdružení, chodil jsem na diskuse občanů  s Ing. Němcem,  Ing. Černochem, senátorem Čunkem, hydrogeology, zástupci města Holešova atd. Měl jsem i jako ostatní připomínky, které nebyly slyšeny.

Sehnali jsem cca 2 500 podpisů proti umístění gumárny Mitas. To nebyla manipulace, občané Holešova jsou svéprávní a věděli, co podepisují. Sám jsem totiž zdarma pomáhal při této petiční akci. Právě  pohrdání názory občanů ze strany Zlínského kraje  byla voda na mlýn aktivistům. A ti, ať se  nám to  líbí nebo ne,  využívají jen zákonů, které jste vy, politici, vytvořili. Ale hlasy občanů jednou za čtyři roky  se  hodí, že ano?

Za pár let se mohou vést války o pitnou vodu, víte, co se dnes kolem Evropy děje. Není daleko doba, kdy strategické zdroje pitné  vody bude střežit armáda .

Vaším úkolem je zdroje  chránit a  ne na nich stavět výrobní provozy. A ujišťování o všemožných  technických opatřeních  k prevenci znečištění podzemní vody v zóně?  Opatření v Chropyni také byla, Praha 6 ( bakterie coli ),  Vrběticíce, Fukušima ( japonský vzor pečlivosti ), vrtné věže Mexický záliv. Vše pod kontrolou, dokud se něco nestane. Přibývá nervově labilních lidí,  jak chcete zabránit riziku úmyslného znehodnocení vody  při velkém pohybu pracujících?Ale žijeme v Česku, zde nikdo za nic nemůže.

Troubení k útoku je alibismem, snahou zakrýt nekompetentnost a neschopnost ( mírně řečeno ) některých Vašich předchůdců. Ono je vlastně dobře pokud dojde k soudnímu jednání. Ukáže se totiž, jaké bylo pozadí při rozhodování  ohrozit velký zdroj pitné vody.

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ubytek-podzemni-vody-je-kriticky-zizen-hrozi-stamilionum/r~1ae58750159a11e5a43f002590604f2e/

Žiji v Holešově od narození, od roku 1950. A vodu zde na rozdíl od Vás piji. Je s podivem, že kolem přehrady, která zásobuje Zlín pitnou vodou se nejen nestaví žádné firmy,  nebo domy, ale dokonce je celá přehrada obklopena zelení a vedena jako přísně chráněná oblast. Vaše voda se chrání a s naší lze hazardovat?

Náklady na zónu jsou velké, ale zanedbatelné s případnou ekologickou katastrofou, ke které by mohlo z různých příčin dojít. Pracuji v pojišťovnictví a řešil jsem už řadu bizardních případů, které neměly logiku a zdály by se naprosto nepravděpodobné. A přece se staly. Opravdu je v tomto směru Vaše svědomí čisté? Vzhleden k pozici, kterou zastáváte? Děkuji za Váš čas vyjádření.

Přeji hezký den. Ing. František Nevřala Holešov“

Posláno autorem: zaholesovsko | 25/05/2015

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2015 – PROGRAM

P1090973

Účast na společném malování na Svatém Hostýně je možná dvěma způsoby:

1, Takříkajíc na vlastní pěst (mimo vlastní malířský kurz pod vedením Doris Windlin). Doporučeno zvl. zkušenějším malířům a malířkám, v rámci této varianty není nutno se přihlašovat dopředu, kdokoliv může přijet a malovat spolu s námi.

Po domluvě také tito účastníci budou moci využít k odpočinku či k uskladnění svých malířských potřeb místnost na Svatém Hostýně či vystavit vytvořená díla na závěrečné výstavě, na salaši v Držkové (viz. dále).

P1090966

2, Jako účastník malířského kurzu Doris Windlin – zde je nutno se přihlásit, kvůli omezené kapacitě, prostřednictvím emailové adresy zaholesovsko@centrum.cz , kde Vám sdělíme další podrobnosti. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Po naplnění volných míst a pro nepřihlášené platí výše uvedená možnost zapojení.

DSC07087

Ubytování si zajistí každý účastník individuálně dle svých potřeb – doporučujeme s předstihem rezervaci přímo na Svatém Hostýně v poutních domech, více na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm

PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY KURZU (ad 2)

SVATÝ HOSTÝN, neděle 2. – pátek 7. srpen 2015

(podmínkou přihlášení předem, zapojení je možné na min. dva a více dnů)

NEDĚLE 2. 8.

15. 00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ŠKOLE VIDĚNÍ (vstup volný pro kohokoliv)

16. 00 individuální možnost malování —

DENNĚ PO – PÁ (3. – 7. 8.)

9:30 – 10:00 úvody do malování (sraz účastníků v místnosti pod Jurkovičovým sálem)

10:00 – 12:00 malování

14:00 – 18:00 malování (14:00 – 17:00 prostor pro individuální korektury, „vedení“)

V pondělí, ve středu a v pátek po 18. 00 hod. společné hodnocení k rozmalovaným obrazům.

Malířské vybavení si přineste vlastní. Doporučujeme následující:

–       štětce ploché vlasové čísla:  4, 6, 8

–       Lněný olej a terpentýn

–       destičky anebo plátna

–       barvy používané pro olej či temperu: Zinková běloba, Neapolská žlutá, Okr světlý, Siena přírodní, Kadmium červené světlé, Kraplak tmavý, Chromoxid ohnivý anebo Smaragdový lak, Ultramarín tmavý, Kobalt světlý          

P1100027

VERNISÁŽ:

SALAŠ V DRŽKOVÉ http://www.salasnictvi.cz ), sobota 8. srpna

20130505_154359

18.30 hod. – praktická ukázka přípravy pravého valašského sýra v kolibě

20130505_153351

19.00 hod. –zahájení vernisáže obrazů, které byly vytvořeny během malířského kurzu. Následuju zapálení vatry a volná zábava za účasti muziky Hudecká partyja.

Případné další informace o malířském kurzu sdělíme vážným zájemcům prostřednictvím emailu zaholesovsko@centrum.cz  

Na stejnou emailovou adresu zasílejte přihlášky (ad2/ – přihlášení předem podmínkou) do malířského kurzu Doris Windlin.

Pořádá o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou (http://www.hostyn.cz/_matice.htm) a Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách ( http://www.salasnictvi.cz).

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a předsedy místní organizace KDU – ČSL v Holešově Pavla Karhana.

logo_mze_cmyk_CZ

Posláno autorem: zaholesovsko | 10/04/2015

BESEDA

Ve středu 8. dubna zorganizovalo naše sdružení besedu k záměru Panattoni Holešov. 

účastníci besedy

Kromě dříve avizovaného programu vystoupil také náměstek hejtmana Ivan Mařák, starosta Holešova Rudolf Seifert či představitel organizace Frank Bold. Ten stručně představil rovněž pět rozsudků Krajského soudu v Brně, které opakovaně daly za pravdu občanům, kteří již pátým rokem chrání zdroj pitné vody pro 28 000 obyvatel regionu.

Toto téma jsme přímo na místě nabídli panu starostovi k uveřejnění v měsíčníku Holešovsko. Myslíme si, že by objektivní fakta, rozsudky nezávislého soudu, naše spoluobčany zajímaly. Uvidíme, zda nás zodpovědní pracovníci budou v této věci kontaktovat či nikoliv. Některé zavádějící a nepravdivé články v tomto plátku pokládáme nedůstojné toho, abychom je prozatím komentovali. Rovněž kvůli zaneprázdnění činnostmi, které směřují k tomu, abychom primárně prosazovali zákonnost v souvislosti s ochrannou unikátního zdroje pitné vody.

Spořádaný a solidní průběh besedy vážněji neohrozily ani poněkud hysterizující projevy některých prozónových aktivistů, v závěru přibližně dvouhodinové besedy. Velmi nás těší přibližně dvojnásobně větší účast, ve srovnání s nedávným setkáním občanů s vedením města.

 

výklad k posudku

Podpořeno nadací Via

logo_1

NOVÝ RIZIKOVÝ ZÁMĚR, AKTUÁLNÍ SITUACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

BESEDA

STŘEDA 8. dubna 18.00 hod.

 Sál Jednoty Bratrské v Holešově (zmrzlina u Ámose)

Panattoni mapa - řez2

PROGRAM:

 Miroslav Mach (Egeria) – Záměr Panattoni Holešov

Zdeněk Vacek – představení odborného hydrogeologického posudku k záměru,

aktuální situace v prům. zóně

Účast přislíbil zastupitel Zlínského kraje Pavel Motyčka, zastupitel města Holešova Pavel Karhan

a zástupce organizace Frank Bold

 DISKUSE

Dále byli pozváni – hejtman ZK, náměstci hejtmana ZK, zastupitelé ZK, senátor Jiří Čunek, starosta města Holešova aj.

 Pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 12/03/2015

Rizikový záměr Panattoni – navržené umístění

Panattoni mapa

„Projektované haly se nachází relativně velmi blízko vodárenských studní. K nejbližší z nich je to pouhých 255m. Od hranice ochranného pásma 2. stupně vnitřního se okraj nejbližší haly nachází pouhých 12m. Celý záměr je umístěn v prostoru depresní kotliny v hladině podzemních vod odkud voda přitéká pouze k vodárenským studnám. To znamená, že jakékoli znečištění, které se v tomto prostoru dostane pod povrch terénu, pronikne do mělce pod terénem uloženého štěrkopískového kolektoru a doputuje do vodárenských studní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_ZV_.pdf

 

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 09/03/2015

RIZIKOVÝ ZÁMĚR VE SPZ HOLEŠOV

Ve druhé polovině února zaslalo naše i partnerská sdružení (Ohnica, Egeria) vyjádření ke Zjišťovacímu řízení záměru Panattoni Holešov.

Shodně nesouhlasíme s předpokladem oznámení, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí, a žádáme komplexní posouzení záměru v rámci procesu EIA.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

Investor dopředu neuvádí, jaké druhy průmyslových provozů zde budou, v případě postavení dvou přibližně půlkilometrových hal, umístěny.

Pro představu se jedná o rozlohu přibližně 20 násobku rozlohy hřiště ve Všetulích či 30 násobku půdorysu holešovského zámku. Dle odborného hydrogeologického posudku nelze vyloučit ohrožení či poškození vodního zdroje.

Pokládáme tento záměr za rizikový vůči zdroji pitné vody pro desetitisíce obyvatel regionu. Není totiž jasnými pravidly garantováno, zda v obřích halách nebudou moci být umístěny např. také vodě nebezpečné provozy.

Posudek Vodních zdrojů z roku 2004 uvádí:

Uvažovaná průmyslová zóna je umístěna ve velmi malé vzdálenosti od jímacích objektů… kontaminovaná podzemní voda  by se z místa kontaminace, vzdáleného 200m, dostala do prostoru jímacích objektů  za cca 20 až 30 dní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_2004.pdf

Srovnatelná situace platí pro tento záměr:

„Projektované haly se nachází relativně velmi blízko vodárenských studní. K nejbližší z nich je to pouhých 255m. Od hranice ochranného pásma 2. stupně vnitřního se okraj nejbližší haly nachází pouhých 12m. Celý záměr je umístěn v prostoru depresní kotliny v hladině podzemních vod odkud voda přitéká pouze k vodárenským studnám. To znamená, že jakékoli znečištění, které se v tomto prostoru dostane pod povrch terénu, pronikne do mělce pod terénem uloženého štěrkopískového kolektoru a doputuje do vodárenských studní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_ZV_.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Priloha_2.pdf

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 18/02/2015

POMÁHAJÍ CHRÁNIT VODU

Příspěvek o činnosti našeho sdružení, který vysílala Česká televize 14. února 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=bb6KMXK1nAs&feature=youtu.be

natáčení čt2

Posláno autorem: zaholesovsko | 31/12/2014

PF 2015

Potěšilo nás přání od společnosti Frank Bold (dříve Ekologický právní servis). Souzníme s ním a proto i rádi sdílíme dále 🙂

FRANK_BOLD_PF2015

Posláno autorem: zaholesovsko | 18/12/2014

PODPOŘTE NÁS

Již pátý rokem úspěšně bráníme jeden z nejvýznamnějších vodních zdrojů na Moravě. Existenčně na něm závisí 28 000 obyvatel dvou měst (Holešov, Bystřice pod Hostýnem) a desítek obcí.

Kromě ochrany pitné vody jsme výrazně přispěli k záchraně Amerického parku v Holešově před zničením. Po skoro ročním úsilí se nám podařilo docílit prvního referenda k hazardu ve Zlínském kraji. Každoročně pořádáme Malování v Hostýnských vrších, které je otevřeno všem zájemcům o malování.

Na níže uvedeném čísle účtu můžete podpořit naše aktivity finančně. V případě Vašeho zájmu pomoci ochraně vodního zdroje jiným způsobem, nás prosím kontaktujte na zaholesovsko@centrum.cz

Děkujeme Vám.

Číslo účtu spolku Za zdravé a krásné Holešovsko –  248765058 / 0300

water-90781_1280

Posláno autorem: zaholesovsko | 08/10/2014

ANKETA PRO KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLEŠOVA

Inspirovali jsme se bezkonkurenčně nejdražší anketou v dějinách města Holešova, která se uskutečnila především vinou zastupitelů z řad ODS, ČSSD a Koalice pro Holešov v sobotu 6. října 2014 („referendum“ k hazardu) za více jak 100 tisíc korun, bez jakéhokoliv reálného dopadu. Rozhodli jsme se zorganizovat anketu vlastní, zdarma.

Obrátili jsme se s níže uvedenými otázkami vždy na tři kandidáty ze všech uskupení, jež nyní kandidují do Zastupitelstva města. Kvůli přehlednosti jsme obdobně jako ve zmíněné anketě požádali o jasné vyjádření – ANO, NE. V případě nejednoznačného vyjádření vůči položené otázce uvádíme – bez jasného vyjádření.

Děkujeme těm kandidátům, kteří se nebojí nám občanům, voličům jednoznačně sdělit své postoje. Uvádíme rovněž oslovené kandidáty (emailem), od nichž jsme se žádné odpovědi ani po týdnu nedočkali. V případě technických problémů s doručením či pozdní odpovědi přehled ještě rádi doplníme.

UP

OTÁZKA Č. 1

V „Petici proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého životního prostředí na Holešovsku“ z roku 2011 žádalo více jak 2000 občanů po zastupitelích města, aby v prostoru tzv. „Strategické průmyslové zóny Holešov“ stanovili v rámci územně plánovací dokumentace regulativ, který by z ní vyloučil gumárenskou výrobu a další výroby a aktivity, které by ohrozily zdroj pitné vody. Navzdory mnohaleté snaze našeho sdružení však současné Zastupitelstvo Holešova tento požadavek do dnešního dne zcela ignorovalo. Zasadíte se o nápravu v této věci a přispějete k tomu, aby byly v průmyslové zóně explicitně stanoveny regulativy přípustných a nepřípustných průmyslových provozů?

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – bez jasného vyjádření

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – ANO

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – ANO

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

hangár

OTÁZKA Č. 2

Současné vedení města dlouhodobě prosazovalo stavbu gigantické haly kluziště v Americkém parku, kvůli tomuto záměru dokonce změnilo územní plán města. Není vyloučeno, že se tento prozatím upozaděný projekt po volbách opět oživí a park tak bude zásadně znehodnocen. Zabráníte případné realizaci tohoto nesmyslného předraženého projektu (za cca 80 milionů korun) a zachováte tak rovněž pozitivní výsledky dobrovolnické práce o. s. Proud Holešov, jež park zušlechtilo?

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – ANO

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – bez jasného vyjádření

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – ANO

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

doupě

OTÁZKA Č. 3

V sobotu 6. září 2014 se v Holešově konalo místní referendum. Přes 90 procent hlasujících občanů se v něm vyslovilo pro naprostý zákaz proherních automatů. Budete respektovat, v případě zvolení za zastupitele/ku, jednoznačně projevenou vůli hlasujících občanů a učiníte vše proto, aby byl v Holešově co nejdříve zakázán hazard ve smyslu položené otázky u referenda? Zákony ČR toto zastupitelům města umožňují.    

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – ANO

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – ANO

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – NE

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

Posláno autorem: zaholesovsko | 12/08/2014

Sýr, vernisáž, muzika na salaši v Držkové 2014

V sobotu 9. srpna proběhla na salaši v Držkové, v rámci “Malování v Hostýnských vrších 2014″,  ukázka výroby valašského sýra, neformální vernisáž vytvořených obrazů z malířského kurzu a večer u ohně za doprovodu muziky Hudecká partyja.

Vyvrcholila tak šestidenní akce, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Akci pořádalo Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

logo_mze_cmyk_CZ

Fotografie zachycují průběh odpoledne a večera…

20140810_074912

20140810_074002

20140809_173231

20140809_180723

20140809_181346

20140809_181342


20140809_192243

20140809_192902

20140809_193936

20140809_200828

20140809_193113

10255108_703345716403538_1239750291719025452_n

20140809_193121

20140809_194316

20140809_200626

10553392_703346096403500_8611590471861298405_n

10401646_703345599736883_1119766851013501810_n

10609468_703345969736846_8213198004614647754_n

10569054_703347013070075_6341206259694723816_n

10372092_703346463070130_3259425057813391227_n

10522518_703346673070109_9057835379933122095_n

10524643_703346836403426_7588407361379689325_n

1601126_703347746403335_8081672341314508946_n

10325260_703348439736599_7650500127308810278_n

Posláno autorem: zaholesovsko | 07/08/2014

MALOVÁNÍ 2014 – FOTOGRAFIE

_IGP7734

_IGP7811

_IGP7750

_IGP7805

_IGP7745

_IGP7831

_IGP7872

_IGP7857

_IGP7731

_IGP7761

_IGP7763

_IGP7766

_IGP7843

_IGP7837

 

_IGP7901


20140803_143322

20140803_143317

_IGP7914
_IGP7909

_IGP7910

_IGP7911

_IGP7913

_IGP7894

Akci pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

Záštitu nad Malováním v Hostýnských vrších 2014 převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

 logo_mze_cmyk_CZ

V rámci týdne malování se ve čtvrtek 7. srpna v 19 hod. uskuteční, v TYMY centrum ve Všetulích, přednáška Juraje Habšudy – Salašnictví v západní části západních Karpat, historie a současnost.  

Juraj

Výklad s prezentací představí valašskou kolonizaci postupující karpatskými pohořími v průběhu času a její následný otisk vkrajině Hostýnských hor, prolínání valašské kolonizace s kolonizací pasekářskou, salašnický způsob hospodaření – jeho rozmach, úpadek i současný stav.

koliba_a_ovce

Akci pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

Záštitu nad Malováním v Hostýnských vrších 2014 převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

logo_mze_cmyk_CZ

Older Posts »

Kategorie