Posláno autorem: zaholesovsko | 04/07/2016

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2016

P1090973

Účast na společném malování na Svatém Hostýně je možná dvěma způsoby:

1, Takříkajíc na vlastní pěst (mimo vlastní malířský kurz pod vedením Doris Windlin a Kateřiny Rutherford). Doporučeno zvl. zkušenějším malířům a malířkám, v rámci této varianty není nutno se přihlašovat dopředu, kdokoliv může přijet a malovat spolu s námi.

Po domluvě také tito účastníci budou moci využít k odpočinku či k uskladnění svých malířských potřeb místnost na Svatém Hostýně či vystavit vytvořená díla na závěrečné výstavě, na salaši v Držkové (viz. dále).

P1090966

2, Jako účastník malířského kurzu – zde je nutno se přihlásit, kvůli omezené kapacitě, prostřednictvím emailové adresy zaholesovsko@centrum.cz, kde Vám sdělíme další podrobnosti. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Po naplnění volných míst a pro nepřihlášené platí výše uvedená možnost zapojení.

DSC07087

Ubytování si zajistí každý účastník individuálně dle svých potřeb – doporučujeme s předstihem rezervaci přímo na Svatém Hostýně v poutních domech, více na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm

PROGRAM

SVATÝ HOSTÝN 31. 7. – 5. 8.

NEDĚLE 31. 7.

15. 00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ŠKOLE VIDĚNÍ, Jurkovičův sál

PONDĚLÍ – PÁTEK (1. – 5. 8.) – MALOVÁNÍ

Podrobný program celého týdne malování zašleme vážným zájemcům o účast v kurzu, přihlášeným prostřednictvím emailu.

 P1100027

SOBOTA 6. 8. – VERNISÁŽ NA SALAŠI V DRŽKOVÉ

(http://www.salasnictvi.cz)

20130505_154359

17.30 hod. – praktická ukázka přípravy pravého valašského sýra v kolibě.

Průběžně bude probíhat vyprávění portáše Martina Ryšici o historii Valašského sboru portášského i jeho současnosti.

 

20130505_153351

18.00 hod. –zahájení vernisáže obrazů, které byly vytvořeny během malířského kurzu. Následuju zapálení vatry a volná zábava za účasti muzigy Hudecká partyja.

10325260_703348439736599_7650500127308810278_n

 

 

 

 

 

 

Případné další informace o malířském kurzu sdělíme vážným zájemcům prostřednictvím emailu zaholesovsko@centrum.cz  

Na stejnou emailovou adresu zasílejte přihlášky (ad2/ – přihlášení předem podmínkou) do malířského kurzu.

Pořádá o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou (http://www.hostyn.cz/_matice.htm) a Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách ( http://www.salasnictvi.cz).

Pod záštitou senátora Jiřího Čunka a předsedy místní organizace KDU – ČSL v Holešově Pavla Karhana.

Posláno autorem: zaholesovsko | 04/07/2016

SVATÝ HOSTÝN V OBRAZECH

SVATÝ HOSTÝN V OBRAZECH

Posláno autorem: zaholesovsko | 19/03/2016

STANOVENÍ PRAVIDEL VE STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ HOLEŠOV

Otevřený dopis zastupitelům, Zastupitelstvu Zlínského kraje

water-90781_1280

Vážený pane zastupiteli/paní zastupitelko,

před pěti lety, v květnu roku 2011, předal spolek Za zdravé a krásné Holešovsko (ZZKH) Zastupitelstvu Zlínského kraje petici s podpisy 2177 občanů. Petice obsahovala požadavek, aby vedení Zlínského kraje: „dodrželo své původní garance, že do SPZ budou umístěny pouze tzv. ´lehké výroby´, aby v tomto ohledu stanovila závazné regulativy, které omezí charakter výroby ve 2. pásmu hygienické ochrany, tak aby nebyla žádným způsobem ohrožena kvalita pitné vody a bylo jasně vyloučeno umístění gumárenské výroby“ (Příloha č. 1). Do dnešního dne nebyl tento požadavek občanů vzat Zastupitelstvem ZK v potaz.

Neblahý stav z toho plynoucí dokládá mj. dokument Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ZK ze 14. června 2011: „Nadřazená územně plánovací dokumentace /Zásady územního rozvoje ZK, ZÚR – pozn. ZK, PK/ vymezila na území kraje strategickou plochu pro výrobu Letiště – Holešov… Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení“ (Příloha č. 2). V souvislosti s tímto dokumentem uvádí Odbor územního plánování a stavebního řádu v Holešově v listopadu 2014: „Územní plán města Holešov (ve znění změn) je v části týkající se Strategické průmyslové plochy pro výrobu Letiště – Holešov v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje a… nelze podle těchto částí Územního plánu města Holešov rozhodovat. Z tohoto důvodu nelze tedy pro uvedený záměr vydat soulad s Územním plánem města Holešov.“ (Příloha č. 3).

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve Strategické průmyslové zóně Holešov (SPZ), která byla postavena v ochranném pásmu vodního zdroje, na kterém existenčně závisí 28 000 obyvatel regionu, neplatí v rámci územně plánovací dokumentace kraje regulující pravidla„Plocha je vymezena pro výrobu bez dalšího omezení“ a údajně „nelze podle těchto částí Územního plánu města Holešov rozhodovat“.

Tento neblahý stav trvá mnoho let, a to navzdory níže uvedené pasáži, kterou obsahuje „Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území – textová část“ (6.10.5. Vlivy z hlediska ochrany vod): „Plocha záměru (výrobní zóna letiště Holešov) leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně a hrozí zde proto možné riziko negativního ovlivnění tohoto zdroje. Je tedy nutné vyloučit typ průmyslu ohrožující vodní zdroje… Tato problematika by měla být řešena komplexně na úrovni celé plochy, nejen na úrovni jednotlivých záměrů. Je proto vhodné stanovit přípustné druhy průmyslové výroby a limity využití území, které zajistí ochranu tohoto vodního zdroje.“

Spolek ZZKH pět let usiluje o to, aby tyto pasáže z „Vyhodnocení vlivu…“ byly implementovány do závazných a účinných regulujících pravidel v rámci územně plánovací dokumentace, aby byl vzat vážně také požadavek tisíců občanů, kteří v petici požadují stanovení závazných regulativů, jenž omezí charakter výroby ve 2. pásmu hygienické ochrany, tak „aby nebyla žádným způsobem ohrožena kvalita pitné vody a bylo jasně vyloučeno umístění gumárenské výroby“. Místní organizace KDU – ČSL ve svém programu navrhuje redukci předimenzované, z převládající míry prázdné, průmyslové zóny a vyžaduje striktní záruky, že zde umístěné výroby neznečistí vodní zdroj. Na její návrh přijalo rovněž Zastupitelstvo města Holešova dne 22. února 2016 usnesení, které vyzývá Zastupitelstvo Zlínského kraje k zapracování regulativů ÚP Holešova do Zásad územního rozvoje ZK.

Kvalitní pitná voda je nezbytná k životu, ke zdraví každého z nás. V době, kdy opakovaně zakoušíme období sucha a nedostatku vody, by mělo být zodpovědným politikům zřejmé, že pitná voda není samozřejmostí. Je požadavkem zdravého rozumu ji účinně chránit, nikoliv jen prázdnými slovy. Dne 29. 2. 2016 schválila vláda ČR materiál Ministerstva zemědělství o zmírnění následků sucha a nedostatku vody v příštích desetiletích. V následujících desetiletích se předpokládá ztenčení zásob povrchové i podzemní vody o čtvrtinu (TZ Ministerstva zemědělství z 29. 2. 2016). Nedostatek vody je jednou z příčin konfliktů na Blízkém východě i v Africe. Novodobé stěhování národů souvisí rovněž s nedostatkem tohoto strategického životního zdroje. V oblastech konfliktů chrání pitnou vodu často vojáci se zbraněmi, nezřídka proti teroristům. Podobný přístup bylo možno zaznamenat také v Evropě, v Paříži po teroristických útocích.

V Holešově chrání unikátní vodní zdroj sami občané, bez toho, aby zodpovědní politici stanovili jasná pravidla, která by ochraně vodního zdroje, jenž může zásobovat až třetinu Zlínského kraje, napomohla. Pitnou vodu není možné chránit nečinností, bezobsažnými přísliby tzv. ´lehkých výrob´, ale pouze skutky, závaznými pravidly, po kterých dosud marně volají tisíce občanů, jež podepsali petici. Totéž požaduje rovněž materiál „Vyhodnocení vlivu návrhu ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území“. Vaši předchůdci, ani Vy jste pro ochranu unikátního vodního zdroje v Holešově, ve výše uvedeném smyslu, neučinili dosud bohužel nic. A to navzdory tomu, že jste to právě Vy, kdo je v této oblasti kompetentní, nesete za tuto oblast, jako zvolení zástupci občanů, zodpovědnost.

V důsledku absence jasných pravidel v územně plánovací dokumentaci, není prozatím možné přispět k ochraně vodního zdroje jiným způsobem, než prostřednictvím dlouhodobě trvajících správních řízení. Nás tato okolnost netěší. Tento stav dokládá např. již zmíněný dokument krajského úřadu: Možná omezení mohou vyplynout pouze z nutnosti dodržení limitů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, což lze zkoumat, posoudit a ošetřit až v následujících SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH…“ (Příloha č. 2). To je také důvod účasti spolku ZZKH v dlouho trvajících správních řízeních, chce-li přispět k minimalizaci rizik ohrožení vodního zdroje. Je paradoxní, že je za tuto legitimní činnost, v kontrastu s Vaší mnohaletou nečinností ve stanovení pravidel v této oblasti, kritizován. Spolek ZZKH dlouhodobě veřejně deklaruje, že v případě stanovení rozumných pravidel ve SPZ se těchto správních řízení nebude „muset“ nadále účastnit. Tuto okolnost je spolek ochoten stvrdit i písemně v rámci projednávané Deklarace o porozumění mezi ZK a ZZKH, z dílny Ministerstva práce a obchodu, v případě zapracování jeho připomínek.

Pravidla můžete stanovit Vy, zastupitelé Zlínského kraje. Rádi bychom Vás k této činnosti povzbudili, dříve než skončí Váš mandát. Pro lepší zorientování v problematice, kromě výše citovaných podkladů, Vám zasíláme rovněž stručný informační materiál organizace Frank Bold, ze kterého by měl být daný stav rovněž patrný. Máme naději, že budete věnovat pozornost hlasu občanů, že stanovíte pravidla, která přispějí k ochraně nenahraditelného vodního zdroje v Holešově.

Děkujeme Vám.

V úctě

Mgr. Zdeněk Krajcar, Za zdravé a krásné Holešovsko, z.s., předseda

Ing. Pavel Karhan, KDU – ČSL v Holešově, předseda, zastupitel města Holešova

PŘÍLOHY:

01 – Petice proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého životního prostředí na Holešovsku

02 – Krajský úřad ZK, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Postoupení podání, 14. 6. 2011

03 – Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Sdělení – Panattoni Holešov, 25. 11. 2014

04 – Stanovisko FB k regulativům územně plánovací dokumentace pro záměry umísťované ve SPZ Holešov

Potěšila nás reakce občana města Holešova na článek –

http://zlin.idnes.cz/zlinsky-kraj-planuje-zalobu-na-ekologicke-aktivisty-kvuli-zone-u-holesova-1uj-/zlin-zpravy.aspx?c=A150619_023725_zlin-zpravy_ras

– v němž zástupce hejtmana Zlínského kraje vyzývá k „ofenzívě“ proti občanům, kterým se dlouhodobě daří prosazovat zákonnost a chránit tak vodní zdroj pitné vody pro 28 000 obyvatel.

water-90781_1280

„Vážený pane inženýre, velmi jsem se pozastavil nad pátečním článkem na idnes, zejména nad Vaším výrokem, že “ je čas přejít do protiútoku „.

Pokud citace nebyla novinářem zkreslena, jak někdy bývá zvykem, je Vaše vyjádření překvapující. Nicméně pohnat k trestní odpovědnosti by zasloužili ti  krajští radní, kteří tehdy rozhodli o  záměru stavby průmyslové zóny nad rezervoárem kvalitní podzemní vody pro téměř 30 000 obyvatel. Není polehčující okolností, že někteří o vodě snad nevěděli.

Vás se tento kostlivec ve skříni pane radní Mařáku netýká, tehdy jste členem zastupitelstva kraje nebyl. Problém jste ale bohužel zdědil. Něco o problematice vím, ač nejsem členem žádného sdružení, chodil jsem na diskuse občanů  s Ing. Němcem,  Ing. Černochem, senátorem Čunkem, hydrogeology, zástupci města Holešova atd. Měl jsem i jako ostatní připomínky, které nebyly slyšeny.

Sehnali jsem cca 2 500 podpisů proti umístění gumárny Mitas. To nebyla manipulace, občané Holešova jsou svéprávní a věděli, co podepisují. Sám jsem totiž zdarma pomáhal při této petiční akci. Právě  pohrdání názory občanů ze strany Zlínského kraje  byla voda na mlýn aktivistům. A ti, ať se  nám to  líbí nebo ne,  využívají jen zákonů, které jste vy, politici, vytvořili. Ale hlasy občanů jednou za čtyři roky  se  hodí, že ano?

Za pár let se mohou vést války o pitnou vodu, víte, co se dnes kolem Evropy děje. Není daleko doba, kdy strategické zdroje pitné  vody bude střežit armáda .

Vaším úkolem je zdroje  chránit a  ne na nich stavět výrobní provozy. A ujišťování o všemožných  technických opatřeních  k prevenci znečištění podzemní vody v zóně?  Opatření v Chropyni také byla, Praha 6 ( bakterie coli ),  Vrběticíce, Fukušima ( japonský vzor pečlivosti ), vrtné věže Mexický záliv. Vše pod kontrolou, dokud se něco nestane. Přibývá nervově labilních lidí,  jak chcete zabránit riziku úmyslného znehodnocení vody  při velkém pohybu pracujících?Ale žijeme v Česku, zde nikdo za nic nemůže.

Troubení k útoku je alibismem, snahou zakrýt nekompetentnost a neschopnost ( mírně řečeno ) některých Vašich předchůdců. Ono je vlastně dobře pokud dojde k soudnímu jednání. Ukáže se totiž, jaké bylo pozadí při rozhodování  ohrozit velký zdroj pitné vody.

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ubytek-podzemni-vody-je-kriticky-zizen-hrozi-stamilionum/r~1ae58750159a11e5a43f002590604f2e/

Žiji v Holešově od narození, od roku 1950. A vodu zde na rozdíl od Vás piji. Je s podivem, že kolem přehrady, která zásobuje Zlín pitnou vodou se nejen nestaví žádné firmy,  nebo domy, ale dokonce je celá přehrada obklopena zelení a vedena jako přísně chráněná oblast. Vaše voda se chrání a s naší lze hazardovat?

Náklady na zónu jsou velké, ale zanedbatelné s případnou ekologickou katastrofou, ke které by mohlo z různých příčin dojít. Pracuji v pojišťovnictví a řešil jsem už řadu bizardních případů, které neměly logiku a zdály by se naprosto nepravděpodobné. A přece se staly. Opravdu je v tomto směru Vaše svědomí čisté? Vzhleden k pozici, kterou zastáváte? Děkuji za Váš čas vyjádření.

Přeji hezký den. Ing. František Nevřala Holešov“

Posláno autorem: zaholesovsko | 25/05/2015

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2015 – PROGRAM

P1090973

Účast na společném malování na Svatém Hostýně je možná dvěma způsoby:

1, Takříkajíc na vlastní pěst (mimo vlastní malířský kurz pod vedením Doris Windlin). Doporučeno zvl. zkušenějším malířům a malířkám, v rámci této varianty není nutno se přihlašovat dopředu, kdokoliv může přijet a malovat spolu s námi.

Po domluvě také tito účastníci budou moci využít k odpočinku či k uskladnění svých malířských potřeb místnost na Svatém Hostýně či vystavit vytvořená díla na závěrečné výstavě, na salaši v Držkové (viz. dále).

P1090966

2, Jako účastník malířského kurzu Doris Windlin – zde je nutno se přihlásit, kvůli omezené kapacitě, prostřednictvím emailové adresy zaholesovsko@centrum.cz , kde Vám sdělíme další podrobnosti. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Po naplnění volných míst a pro nepřihlášené platí výše uvedená možnost zapojení.

DSC07087

Ubytování si zajistí každý účastník individuálně dle svých potřeb – doporučujeme s předstihem rezervaci přímo na Svatém Hostýně v poutních domech, více na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm

PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY KURZU (ad 2)

SVATÝ HOSTÝN, neděle 2. – pátek 7. srpen 2015

(podmínkou přihlášení předem, zapojení je možné na min. dva a více dnů)

NEDĚLE 2. 8.

15. 00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ŠKOLE VIDĚNÍ (vstup volný pro kohokoliv)

16. 00 individuální možnost malování —

DENNĚ PO – PÁ (3. – 7. 8.)

9:30 – 10:00 úvody do malování (sraz účastníků v místnosti pod Jurkovičovým sálem)

10:00 – 12:00 malování

14:00 – 18:00 malování (14:00 – 17:00 prostor pro individuální korektury, „vedení“)

V pondělí, ve středu a v pátek po 18. 00 hod. společné hodnocení k rozmalovaným obrazům.

Malířské vybavení si přineste vlastní. Doporučujeme následující:

–       štětce ploché vlasové čísla:  4, 6, 8

–       Lněný olej a terpentýn

–       destičky anebo plátna

–       barvy používané pro olej či temperu: Zinková běloba, Neapolská žlutá, Okr světlý, Siena přírodní, Kadmium červené světlé, Kraplak tmavý, Chromoxid ohnivý anebo Smaragdový lak, Ultramarín tmavý, Kobalt světlý          

P1100027

VERNISÁŽ:

SALAŠ V DRŽKOVÉ http://www.salasnictvi.cz ), sobota 8. srpna

20130505_154359

18.30 hod. – praktická ukázka přípravy pravého valašského sýra v kolibě

20130505_153351

19.00 hod. –zahájení vernisáže obrazů, které byly vytvořeny během malířského kurzu. Následuju zapálení vatry a volná zábava za účasti muziky Hudecká partyja.

Případné další informace o malířském kurzu sdělíme vážným zájemcům prostřednictvím emailu zaholesovsko@centrum.cz  

Na stejnou emailovou adresu zasílejte přihlášky (ad2/ – přihlášení předem podmínkou) do malířského kurzu Doris Windlin.

Pořádá o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou (http://www.hostyn.cz/_matice.htm) a Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách ( http://www.salasnictvi.cz).

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a předsedy místní organizace KDU – ČSL v Holešově Pavla Karhana.

logo_mze_cmyk_CZ

Posláno autorem: zaholesovsko | 10/04/2015

BESEDA

Ve středu 8. dubna zorganizovalo naše sdružení besedu k záměru Panattoni Holešov. 

účastníci besedy

Kromě dříve avizovaného programu vystoupil také náměstek hejtmana Ivan Mařák, starosta Holešova Rudolf Seifert či představitel organizace Frank Bold. Ten stručně představil rovněž pět rozsudků Krajského soudu v Brně, které opakovaně daly za pravdu občanům, kteří již pátým rokem chrání zdroj pitné vody pro 28 000 obyvatel regionu.

Toto téma jsme přímo na místě nabídli panu starostovi k uveřejnění v měsíčníku Holešovsko. Myslíme si, že by objektivní fakta, rozsudky nezávislého soudu, naše spoluobčany zajímaly. Uvidíme, zda nás zodpovědní pracovníci budou v této věci kontaktovat či nikoliv. Některé zavádějící a nepravdivé články v tomto plátku pokládáme nedůstojné toho, abychom je prozatím komentovali. Rovněž kvůli zaneprázdnění činnostmi, které směřují k tomu, abychom primárně prosazovali zákonnost v souvislosti s ochrannou unikátního zdroje pitné vody.

Spořádaný a solidní průběh besedy vážněji neohrozily ani poněkud hysterizující projevy některých prozónových aktivistů, v závěru přibližně dvouhodinové besedy. Velmi nás těší přibližně dvojnásobně větší účast, ve srovnání s nedávným setkáním občanů s vedením města.

 

výklad k posudku

Podpořeno nadací Via

logo_1

NOVÝ RIZIKOVÝ ZÁMĚR, AKTUÁLNÍ SITUACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

BESEDA

STŘEDA 8. dubna 18.00 hod.

 Sál Jednoty Bratrské v Holešově (zmrzlina u Ámose)

Panattoni mapa - řez2

PROGRAM:

 Miroslav Mach (Egeria) – Záměr Panattoni Holešov

Zdeněk Vacek – představení odborného hydrogeologického posudku k záměru,

aktuální situace v prům. zóně

Účast přislíbil zastupitel Zlínského kraje Pavel Motyčka, zastupitel města Holešova Pavel Karhan

a zástupce organizace Frank Bold

 DISKUSE

Dále byli pozváni – hejtman ZK, náměstci hejtmana ZK, zastupitelé ZK, senátor Jiří Čunek, starosta města Holešova aj.

 Pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 12/03/2015

Rizikový záměr Panattoni – navržené umístění

Panattoni mapa

„Projektované haly se nachází relativně velmi blízko vodárenských studní. K nejbližší z nich je to pouhých 255m. Od hranice ochranného pásma 2. stupně vnitřního se okraj nejbližší haly nachází pouhých 12m. Celý záměr je umístěn v prostoru depresní kotliny v hladině podzemních vod odkud voda přitéká pouze k vodárenským studnám. To znamená, že jakékoli znečištění, které se v tomto prostoru dostane pod povrch terénu, pronikne do mělce pod terénem uloženého štěrkopískového kolektoru a doputuje do vodárenských studní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_ZV_.pdf

 

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 09/03/2015

RIZIKOVÝ ZÁMĚR VE SPZ HOLEŠOV

Ve druhé polovině února zaslalo naše i partnerská sdružení (Ohnica, Egeria) vyjádření ke Zjišťovacímu řízení záměru Panattoni Holešov.

Shodně nesouhlasíme s předpokladem oznámení, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí, a žádáme komplexní posouzení záměru v rámci procesu EIA.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

Investor dopředu neuvádí, jaké druhy průmyslových provozů zde budou, v případě postavení dvou přibližně půlkilometrových hal, umístěny.

Pro představu se jedná o rozlohu přibližně 20 násobku rozlohy hřiště ve Všetulích či 30 násobku půdorysu holešovského zámku. Dle odborného hydrogeologického posudku nelze vyloučit ohrožení či poškození vodního zdroje.

Pokládáme tento záměr za rizikový vůči zdroji pitné vody pro desetitisíce obyvatel regionu. Není totiž jasnými pravidly garantováno, zda v obřích halách nebudou moci být umístěny např. také vodě nebezpečné provozy.

Posudek Vodních zdrojů z roku 2004 uvádí:

Uvažovaná průmyslová zóna je umístěna ve velmi malé vzdálenosti od jímacích objektů… kontaminovaná podzemní voda  by se z místa kontaminace, vzdáleného 200m, dostala do prostoru jímacích objektů  za cca 20 až 30 dní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_2004.pdf

Srovnatelná situace platí pro tento záměr:

„Projektované haly se nachází relativně velmi blízko vodárenských studní. K nejbližší z nich je to pouhých 255m. Od hranice ochranného pásma 2. stupně vnitřního se okraj nejbližší haly nachází pouhých 12m. Celý záměr je umístěn v prostoru depresní kotliny v hladině podzemních vod odkud voda přitéká pouze k vodárenským studnám. To znamená, že jakékoli znečištění, které se v tomto prostoru dostane pod povrch terénu, pronikne do mělce pod terénem uloženého štěrkopískového kolektoru a doputuje do vodárenských studní.“

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Posudek_ZV_.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44718625/Panattoni/Priloha_2.pdf

Podpořeno Nadací Via

logo_1

Posláno autorem: zaholesovsko | 18/02/2015

POMÁHAJÍ CHRÁNIT VODU

Příspěvek o činnosti našeho sdružení, který vysílala Česká televize 14. února 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=bb6KMXK1nAs&feature=youtu.be

natáčení čt2

Posláno autorem: zaholesovsko | 31/12/2014

PF 2015

Potěšilo nás přání od společnosti Frank Bold (dříve Ekologický právní servis). Souzníme s ním a proto i rádi sdílíme dále🙂

FRANK_BOLD_PF2015

Posláno autorem: zaholesovsko | 18/12/2014

PODPOŘTE NÁS

Již pátý rokem úspěšně bráníme jeden z nejvýznamnějších vodních zdrojů na Moravě. Existenčně na něm závisí 28 000 obyvatel dvou měst (Holešov, Bystřice pod Hostýnem) a desítek obcí.

Kromě ochrany pitné vody jsme výrazně přispěli k záchraně Amerického parku v Holešově před zničením. Po skoro ročním úsilí se nám podařilo docílit prvního referenda k hazardu ve Zlínském kraji. Každoročně pořádáme Malování v Hostýnských vrších, které je otevřeno všem zájemcům o malování.

Na níže uvedeném čísle účtu můžete podpořit naše aktivity finančně. V případě Vašeho zájmu pomoci ochraně vodního zdroje jiným způsobem, nás prosím kontaktujte na zaholesovsko@centrum.cz

Děkujeme Vám.

Číslo účtu spolku Za zdravé a krásné Holešovsko –  248765058 / 0300

water-90781_1280

Posláno autorem: zaholesovsko | 08/10/2014

ANKETA PRO KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLEŠOVA

Inspirovali jsme se bezkonkurenčně nejdražší anketou v dějinách města Holešova, která se uskutečnila především vinou zastupitelů z řad ODS, ČSSD a Koalice pro Holešov v sobotu 6. října 2014 („referendum“ k hazardu) za více jak 100 tisíc korun, bez jakéhokoliv reálného dopadu. Rozhodli jsme se zorganizovat anketu vlastní, zdarma.

Obrátili jsme se s níže uvedenými otázkami vždy na tři kandidáty ze všech uskupení, jež nyní kandidují do Zastupitelstva města. Kvůli přehlednosti jsme obdobně jako ve zmíněné anketě požádali o jasné vyjádření – ANO, NE. V případě nejednoznačného vyjádření vůči položené otázce uvádíme – bez jasného vyjádření.

Děkujeme těm kandidátům, kteří se nebojí nám občanům, voličům jednoznačně sdělit své postoje. Uvádíme rovněž oslovené kandidáty (emailem), od nichž jsme se žádné odpovědi ani po týdnu nedočkali. V případě technických problémů s doručením či pozdní odpovědi přehled ještě rádi doplníme.

UP

OTÁZKA Č. 1

V „Petici proti umístění gumáren Mitas nad zdroj pitné vody a za zachování zdravého životního prostředí na Holešovsku“ z roku 2011 žádalo více jak 2000 občanů po zastupitelích města, aby v prostoru tzv. „Strategické průmyslové zóny Holešov“ stanovili v rámci územně plánovací dokumentace regulativ, který by z ní vyloučil gumárenskou výrobu a další výroby a aktivity, které by ohrozily zdroj pitné vody. Navzdory mnohaleté snaze našeho sdružení však současné Zastupitelstvo Holešova tento požadavek do dnešního dne zcela ignorovalo. Zasadíte se o nápravu v této věci a přispějete k tomu, aby byly v průmyslové zóně explicitně stanoveny regulativy přípustných a nepřípustných průmyslových provozů?

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – bez jasného vyjádření

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – ANO

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – ANO

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

hangár

OTÁZKA Č. 2

Současné vedení města dlouhodobě prosazovalo stavbu gigantické haly kluziště v Americkém parku, kvůli tomuto záměru dokonce změnilo územní plán města. Není vyloučeno, že se tento prozatím upozaděný projekt po volbách opět oživí a park tak bude zásadně znehodnocen. Zabráníte případné realizaci tohoto nesmyslného předraženého projektu (za cca 80 milionů korun) a zachováte tak rovněž pozitivní výsledky dobrovolnické práce o. s. Proud Holešov, jež park zušlechtilo?

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – ANO

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – bez jasného vyjádření

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – ANO

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

doupě

OTÁZKA Č. 3

V sobotu 6. září 2014 se v Holešově konalo místní referendum. Přes 90 procent hlasujících občanů se v něm vyslovilo pro naprostý zákaz proherních automatů. Budete respektovat, v případě zvolení za zastupitele/ku, jednoznačně projevenou vůli hlasujících občanů a učiníte vše proto, aby byl v Holešově co nejdříve zakázán hazard ve smyslu položené otázky u referenda? Zákony ČR toto zastupitelům města umožňují.    

KDU – ČSL

Ing. Pavel Karhan – ANO

MVDr. Zbyněk Miklík – ANO

Mgr. Ondřej Machálek – ANO

Sdružení nezávislých Holešovska

Ing. Jaromír Tomšů – ANO

Mgr. Svatava Ságnerová – bez jasného vyjádření

MUDr. Lenka Dúbravčíková – ANO

KSČM

Ludmila Hřeben Štaudnerová – ANO

Zdeněk Hlobil – ANO

MUDr. Ivan Manďák – bez odpovědi

ČSSD

Bc. Jaroslav Chmelař – bez odpovědi

Libor Liška – NE

Ing. Ludvík Urban – bez odpovědi

ODS (Pavel Svoboda, Luděk Hradil, PaeDr. Zdeněk Janalík) – bez odpovědi

ANO (Jiří Konečný, Ing. Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal) – bez odpovědi

Koalice pro Holešov

(Mgr. Rudolf Seifert, Mgr. Jana Slovenčíková, Mgr. Ivana Bozděchová) – bez odpovědi

Posláno autorem: zaholesovsko | 12/08/2014

Sýr, vernisáž, muzika na salaši v Držkové 2014

V sobotu 9. srpna proběhla na salaši v Držkové, v rámci “Malování v Hostýnských vrších 2014″,  ukázka výroby valašského sýra, neformální vernisáž vytvořených obrazů z malířského kurzu a večer u ohně za doprovodu muziky Hudecká partyja.

Vyvrcholila tak šestidenní akce, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Akci pořádalo Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

logo_mze_cmyk_CZ

Fotografie zachycují průběh odpoledne a večera…

20140810_074912

20140810_074002

20140809_173231

20140809_180723

20140809_181346

20140809_181342


20140809_192243

20140809_192902

20140809_193936

20140809_200828

20140809_193113

10255108_703345716403538_1239750291719025452_n

20140809_193121

20140809_194316

20140809_200626

10553392_703346096403500_8611590471861298405_n

10401646_703345599736883_1119766851013501810_n

10609468_703345969736846_8213198004614647754_n

10569054_703347013070075_6341206259694723816_n

10372092_703346463070130_3259425057813391227_n

10522518_703346673070109_9057835379933122095_n

10524643_703346836403426_7588407361379689325_n

1601126_703347746403335_8081672341314508946_n

10325260_703348439736599_7650500127308810278_n

Posláno autorem: zaholesovsko | 07/08/2014

MALOVÁNÍ 2014 – FOTOGRAFIE

_IGP7734

_IGP7811

_IGP7750

_IGP7805

_IGP7745

_IGP7831

_IGP7872

_IGP7857

_IGP7731

_IGP7761

_IGP7763

_IGP7766

_IGP7843

_IGP7837

 

_IGP7901


20140803_143322

20140803_143317

_IGP7914
_IGP7909

_IGP7910

_IGP7911

_IGP7913

_IGP7894

Akci pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

Záštitu nad Malováním v Hostýnských vrších 2014 převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

 logo_mze_cmyk_CZ

V rámci týdne malování se ve čtvrtek 7. srpna v 19 hod. uskuteční, v TYMY centrum ve Všetulích, přednáška Juraje Habšudy – Salašnictví v západní části západních Karpat, historie a současnost.  

Juraj

Výklad s prezentací představí valašskou kolonizaci postupující karpatskými pohořími v průběhu času a její následný otisk vkrajině Hostýnských hor, prolínání valašské kolonizace s kolonizací pasekářskou, salašnický způsob hospodaření – jeho rozmach, úpadek i současný stav.

koliba_a_ovce

Akci pořádá Za zdravé a krásné Holešovsko, Škola vidění Radoslava Kutry, Matice svatohostýnská, Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách. Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

Záštitu nad Malováním v Hostýnských vrších 2014 převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

logo_mze_cmyk_CZ

Posláno autorem: zaholesovsko | 01/08/2014

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2014 – ZAHÁJENÍ

Za zdravé a krásné Holešovsko pořádá se svými partnery již čtvrtým rokem týden společného malování pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin.

malování

Úvodní přednáška, která přiblíží „Školu vidění“ a přístup, kterým bude kurz veden začne již tuto neděli 3. srpna v 15 hodin na Svatém Hostýně (místnost pod Jurkovičovým sálem).  Na přednášku je vstup zdarma a je určena všem, které malování zajímá (nejen účastníkům kurzu).

„Barva, barevné vidění a malování v krajině je základem naší teorie vizuální kultury, kde může beze studu malovat každý, kdo se o malířství a malování zajímá, protože malování by mělo být pro člověka tak samozřejmé, jako je samozřejmé, že umíme všichni psát. Malování se tak může zúčastnit každý, kdo má zájem, bez ohledu na věk, vzdělání či profesi.“ /Škola vidění/

Vlastní malování v plenéru se uskuteční na Svatém Hostýně od neděle 3. do pátku 8. srpna.

V sobotu 9. srpna od 18 hodiny budou představeny namalované obrazy na závěrečné vernisáži na salaši v Držkové s bohatým doprovodným programem – ukázka přípravy valašského sýra, vystoupení portášů, zapálení vatry a průběžný doprovod muziky Hudecká partyja.  

V rámci týdne malování se ve čtvrtek 7. srpna v 19 hod. uskuteční rovněž přednáška Juraje Habšudy v TYMY Holešov – Salašnictví v západní části západních Karpat, historie a současnost.  Další informace jsou k dispozici na https://zaholesovsko.wordpress.com/

Záštitu nad celou akcí převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, Ministerstvo zemědělství se stalo spolupořadatelem.

logo_mze_cmyk_CZ

Posláno autorem: zaholesovsko | 03/06/2014

MALOVÁNÍ V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH 2014 – PROGRAM

P1090973

Účast na společném malování na Svatém Hostýně je možná dvěma způsoby:

1, Takříkajíc na vlastní pěst (mimo vlastní malířský kurz pod vedením Doris Windlin). Doporučeno zvl. zkušenějším malířům a malířkám, v rámci této varianty není nutno se přihlašovat dopředu, kdokoliv může přijet a malovat spolu s námi.

Po domluvě také tito účastníci budou moci využít k odpočinku či k uskladnění svých malířských potřeb místnost na Svatém Hostýně či vystavit vytvořená díla na závěrečné výstavě, na salaši v Držkové (viz. dále).

P1090966

2, Jako účastník malířského kurzu Doris Windlin – zde je nutno se přihlásit, kvůli omezené kapacitě, prostřednictvím emailové adresy zaholesovsko@centrum.cz , kde Vám sdělíme další podrobnosti.

Po naplnění volných míst a pro nepřihlášené platí výše uvedená možnost zapojení.

DSC07087

Ubytování si zajistí každý účastník individuálně dle svých potřeb – doporučujeme s předstihem rezervaci přímo na Svatém Hostýně v poutních domech, více na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm

 

PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY KURZU (ad 2)

SVATÝ HOSTÝN, neděle 3. – pátek 8. srpen

(podmínkou přihlášení předem, zapojení je možné na min. dva a více dnů)

 

NEDĚLE 3. 8.

15. 00 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA O ŠKOLE VIDĚNÍ (vstup volný pro kohokoliv)

16. 00 individuální možnost malování —

DENNĚ PO – PÁ (4. – 8. 8.)

9:30  –  10:00 úvody do malování (sraz poblíž venkovního pódia)

10:00 – 12:00 malování

14:00 – 18:00 malování (14:00 – 17:00 prostor pro individuální korektury, „vedení“)

V pondělí, ve středu a v pátek po 18. 00 hod. společné hodnocení k rozmalovaným obrazům.

Malířské vybavení si přineste vlastní. Doporučujeme následující:

–       štětce ploché vlasové čísla:  4, 6, 8

–       Lněný olej a terpentýn

–       destičky anebo plátna

–       barvy používané pro olej či temperu: Zinková běloba, Neapolská žlutá, Okr světlý, Siena přírodní, Kadmium červené světlé, Kraplak tmavý, Chromoxid ohnivý anebo Smaragdový lak, Ultramarín tmavý, Kobalt světlý          

P1100027

VERNISÁŽ:

SALAŠ V DRŽKOVÉ http://www.salasnictvi.cz ), sobota 9. srpna

20130505_154359

18 hod. – praktická ukázka přípravy pravého valašského sýra v kolibě

20130505_153351

19 hod. –zahájení vernisáže obrazů, které byly vytvořeny během malířského kurzu

20 hod. – vystoupení Valašského sboru portášského a zapálení vatry, volná zábava za doprovodu muziky

vatra

 

Případné další informace o malířském kurzu sdělíme vážným zájemcům prostřednictvím emailu zaholesovsko@centrum.cz  

Na stejnou emailovou adresu zasílejte přihlášky (ad2/ – přihlášení předem podmínkou) do malířského kurzu Doris Windlin.

Pořádá o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou (http://www.hostyn.cz/_matice.htm) a Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách ( http://www.salasnictvi.cz).

Posláno autorem: zaholesovsko | 16/05/2014

3:0 pro pitnou vodu

3 ku 0 pro pitnou vodu

/Zdroj: časopis Žlutý – Student Agency/

Posláno autorem: zaholesovsko | 15/04/2014

Amazon v Holešově asi nebude, zóna nesplňuje podmínky

140415 Týdeník Krom., Amazon v Holešově asi nebude, zóna nesplňuje podmínky, s.3.

Zdroj: TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA, 15. 4. 2014, s. 3

KOMENTÁŘ

Vinnou neblahého „lobbyingu“ původního majitele pozemků a předchozího vedení Zlínského kraje byla strategická průmyslová zóna kraje postavena přímo nad zdrojem pitné vody pro 28 000 občanů. Tedy v jímacím území vodního zdroje, na místě pro průmysl nevhodném, navíc vzdáleném od dálničního napojení se světem. Stalo se tak i přes existenci příhodné lokace pro průmyslovou zónu, těsně vedle dálnice D1, poblíž nedaleké obce Břest.

Kdyby zóna vznikla u Břestu vedle dálnice D1, na místě, jež bylo před „lobbyingem“ majitele pozemků a jeho politických spojenců zvl. z  ODS původně preferováno, tak by Amazon v regionu pravděpodobně již dávno stavěl. A nejen on.  Tato firma totiž potřebuje blízkost dálnice (existující) a letiště. To však bylo kvůli zóně v Holešově nadobro zlikvidováno!

Obáváme se, že toto špatné politické rozhodnutí představitelů kraje i města Holešova výrazně omezilo šance snížit stav nezaměstnanosti v našem regionu na dlouhou dobu, navzdory přibližně dvoumiliardové investici. Snad by se s jistou mírou nadsázky dalo říci, že na hanácké rovině vznikla vinou „prozónových aktivistů“ obdoba pražského tunelu Blanka se kterým si nikdo neví rady…

To co říkáme již mnoho let, že zóna v Holešově nesplňuje podmínky pro solidní zahraniční firmy, zdá se začíná rovněž nepřímo potvrzovat premiér Sobotka.

Older Posts »

Rubriky